+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

De Arbowet en Persoonlijke Beschermingsmiddelen

De Arbowet

De ArboWet (Arbeids Omstandigheden Wet) is ontstaan met de bedoeling de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk te bevorderen. Binnen deze wet wordt van de werkgever verwacht, dat deze verantwoordelijkheid neemt voor een veilig en gezond werkklimaat binnen de onderneming.

De Arbo-wet verplicht u om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren waarin schriftelijk wordt vastgelegd, welke risico’s uw mensen op het werk (kunnen) lopen. Daarnaast bevat het risicobeperkende maatregelen en een omschrijving van risico’s voor bijzondere categorieën werknemers.

man met overall in vonkenregen

De Arbeidsinspectie

Of u dit goed doet, wordt vervolgens gecontroleerd door de Arbeidsinspectie. Voldoet u niet aan de wet? Dan heef de inspectie het recht u -namens de overheid- boetes op te leggen. Deze lopen op tot € 10.000 per incident of zelfs het stilleggen van uw bedrijf. Zaak om het goed te regelen dus. Voor People, Planet en Profit!

Uw RI&E nog up-to-date? Gratis advies!

De Arbowet en Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Binnen de Arbowet worden Persoonlijke beschermingsmiddelen, ook wel PBM of PPE genoemd, ingezet als gevaren op de werkvloer niet bij de bron kunnen worden weggenomen. PBM’s voorkomen geen ongevallen, ze kunnen alleen de gevolgen van een onverhoopt ongeval beperken.

In eerste instantie is de werkgever verantwoordelijk voor het verstrekken van de de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast is de werkgever verplicht instructies te geven die het juiste gebruik ervan bevorderen en is hij bij wet verplicht op het juiste gebruik ervan toe te zien.

Veilig werken is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever. Van de werknemer zelf wordt ook inspanning verwacht. Hij of zij is verplicht de middelen op de juiste wijze te gebruiken en te onderhouden. Daarnaast moet de werknemer controleren of een CE markering aanwezig is en of het PBM nog in goede staat verkeert.

Wij checken gratis of u de juiste PBM’s gebruikt.

Veilige PBM’s en Inferieure namaak

Veilige en door de arbeidsinspectie toegestane beschermingsmiddelen zijn herkenbaar door het CE-kenmerk. Deze markering geeft aan dat het betreffende beschermingsmiddel voldoet aan de Europese afspraken over veiligheidseisen. Helaas is er door de prijsconcurrentie steeds meer inferieure namaak in omloop.

Met name bedrijven waar inkopers zich niet laten bijstaan door veiligheidskundigen vinden wij deze terug. Bij het vermoeden –te herkennen aan een zeer lage prijs en/of een slechte kwaliteit- kunt u een conformiteitscertificaat opvragen bij uw leverancier. Het ontbreken hiervan kan gevolgen hebben voor de veiligheid van uw medewerkers en aansprakelijkheidsrisico’s bij ongevallen.

Twijfel over de kwaliteit? Wij helpen u!